Pevné látky

V pevných látkách jsou základní stavební jednotky tvořící prostou látku (atomy a molekuly) stále v určitém vazebném kontaktu. Jsou více či méně pravidelně uspořádány a zaujímají vůči sobě stejné rovnovážné polohy. Pevné látky proto zachovávají objem i tvar.

Způsob uspořádání může být ve všech směrech stejný – pak jde o látku izotropní. Různé uspořádání v různých směrech (a v důsledku toho závislost některých vlastností na směru, ve kterém jsou zkoumány) vykazují látky anizotropní. Zvláště případ anizotropie představují látky ortotropní, v jejichž případě lze stanovit vzájemný úhel mezi směry, ve kterých zkoumané vlastnosti nabývají maximálních a minimálních hodnot.

V případě materiálů s orientovanými vlákny (laminát ze skelné tkaniny, dřevo) je anizotropní úhel pravý (po vláknech – kolmo na vlákna).

O mnohých látkových vlastnostech pevných látek výrazně rozhodují víceméně náhodné lokální odchylky v základním strukturním uspořádání, které jsou přítomné v každé reálné pevné struktuře.

Stavebka.com
Logo